Krby a kamna

Krbová kamna:

Krbová kamna si můžete vybrat u našeho partnera Krby Turbo.

Konvekční krbové vložky:

Teplovzdušný krb je svou konstrukcí nejjednodušší a cenově nejdostupnější typ krbu.

Vybraná krbová vložka je obestavěna izolačními materiály tak, aby se veškeré teplo drželo uvnitř komory krbu a neohřívalo okolní konstrukce a zařízení. U teplovzdušného krbu je část tepla předána do okolí pomocí sálání z prosklení krbové vložky a zbytek tepla vznikajícího na roztopeném korpusu krbové vložky uvnitř komory krbu je dále předáván vzdušnou konvekcí pomocí mřížek v krbové obestavbě. Vzduch do obestavby přichází spodními nasávacími mřížkami, prochází okolo roztopené krbové vložky, kde se ohřívá a opouští komoru krbu výdechovými mřížkami (může být napojen i na rozvod teplého vzduchu). V hodinových dávkách přikládáte do krbové vložky dřevo a výdechovými mřížkami vychází teplý vzduch. Jakmile vyhasne v krbu, brzy přestane vycházet i teplý vzduch z mřížek.

Tento způsob vytápění má velice rychlý nástup tepla, je levný, ale je potřeba počítat s pravidelným čištěním komory krbu od prachu a jiných nečistot. Díky proudění vzduchu v krbové obestavbě, dochází k šíření prachu a není proto vhodný třeba pro alergiky.

Schéma konvekční krbové vložky

Akumulační krbové vložky:

Sálavé teplo je pro člověka nejpřirozenějším zdrojem tepla. Stejným způsobem, jakým nás v přírodě ohřívá svým zářením sluníčko, nás mohou ohřívat i krby, kamna a ostatní sálavá topidla. 

Princip sálavého tepla využívají tzv. akumulační a sálavé krby. Krbová vložka je uzavřena v obestavbě postavené ze speciálního akumulačního materiálu, která na rozdíl od klasických teplovzdušných krbových vložek nemá odvětrávací mřížky. Teplo vytvořené topením v krbové vložce se akumuluje do materiálu obestavby, postupně jí prostupuje směrem ven a následně sálá do místnosti.  Díky tomu se podstatně snižuje okamžitý výkon a nedochází tak k přetápění místností. Nutností je použití krbových vložek určených pouze k účelům akumulačním. Obestavby akumulačních krbů se provádí z akumulačního materiálu (např. šamot, grafit, kachlové a akumulační tvarovky).

Prohlídka inspekční kamerou

V rámci služby „kontrola komína“ lze provést i prohlídku speciální komínovou kamerou.

Kontrola a čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty. O provedeném čištění vám vydáme písemnou zprávu. Čištění spalinových cest sloužící pro odtah spalin od spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW včetně, je možné provést svépomocí, je ale nutné udělat o tom záznam do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou je nutné předložit odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty dle příloha č. 2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb. jsou:

Tabulka lhůt čištění a kontrol spalinové cesty

Revize spalinové cesty

Provádíme čištění, kontroly a revize komínů a spalinových cest, které jsou stanoveny zákonem. Ne vždy je ale běžnému uživateli jasné, jaký je vlastně rozdíl mezi revizí a kontrolou spalinové cesty. Revize spalinové cesty (kulaté razítko) se neprovádí každý rok, ale slouží do doby, kdy by mohla vzniknout na spalinové cestě jedna z níže uvedených skutečností.

Revize spalinové cesty se provádí pouze v těchto případech:

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za
  podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové
  cesty.

Výstavba systémových komínů

Zděný:

Těleso moderního zděného komína je ve většině případů třísložkové se zadním odvětráváním. Základem jsou komínové tvárnice, které tvoří samotný komínový plášť. Uvnitř je vedena komínová vložka obalená tepelnou izolací. Tato vnitřní vložka se zhotovuje z keramiky nebo nerezu. Zděné komíny se v současnosti prodávají nejčastěji jako ucelené stavebnicové systémy. Stavebnicové komínové systémy se neobejdou bez nutnosti výstavby základu.

Nerezový:

Nerezový komín je ideálním řešením do moderních staveb i stávajících objektů, a to jak do interiéru, tak do exteriéru. Jeho hlavní výhodou je nízká hmotnost oproti keramickým komínům a lze ho instalovat prakticky kamkoliv a nemusíte řešit betonový základ. Výstavba nebo spíše montáž nerezových komínů je velice jednoduchá. Zcela se totiž obejde bez nutnosti mokrých stavebních procesů a následného čekání. Topit je možné začít ihned po ukončení montáže a připojení spotřebiče. Nerezový komín je nejčastěji složený z nerezové vnitřní vložky, izolace a vnějšího nerezového pláště.

Vložkování komínů

Vložkování komínu je postup opravy komínu nejčastěji z důvodů:

 • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
 • přechod na jiný druh paliva
 • špatný tah komína
 • kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
 • původní vložka již neplní svůj účel

Používá se nejčastěji v kombinaci s frézováním a jedná se o zavedení pevné nebo ohebné certifikované komínové vložky do komínového průduchu. Některé komíny jsou však rozměrově dostatečně velké a není nutnosti frézování. Celý postup tedy spočívá v zasunutí nové komínové vložky do stávajícího, nejčastěji zděného, komínu. V místě připojení spotřebiče a otvoru pro kontrolu a vybírání sazí se provedou ve stávajícím plášti otvory a nerezová vložka se spustí ústím komínu dolů. Jednotlivé díly je potřeba zajistit nýtem, aby se spoj nepřerušil.

Frézování komínů

Frézování komínu na průměr:

Frézování komínů je rychlejší a levnější operace, než zbourání stávajícího komínového tělesa a postavení nového. Frézování znamená rozšiřování komínového průduchu, kterým jsou odváděny spaliny od spotřebiče (kotel, kamna, krb). Provádí se z důvodů rekonstrukce, sanace komínů, při změně spotřebiče, protože se projevuje netěsnost komínového zdiva, změna technologie vytápění. Frézování komína je příprava na vložkování komína nejčastěji nerezovou vložkou. Princip frézování: frézovací hlava se spustí na spodek komína, kde pomocí vysokých otáček postupně opracovává vnitřní zdivo a drolí je na drobný prach. Tímto způsobem je možné rozšířit vnitřní průměr komína až o 1/3. Lze vyfrézovat i mírně zakřivený komín. 

Frézování od dehtu:

Když klasickým čištěním spalinové cesty dehet v komíně nevyčistíme (dehet – tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu), používáme speciální řetízkovou frézu, která z velké části Váš komín zbaví nečistot a nahromaděného dehtu. Provedení: frézovací hlava se spustí dovnitř komína z ústí nebo z komínových dvířek na půdě, kde pomocí otáček postupně opracovává dehet a drolí ji na částice a drobný prach. Ty vybereme z komínových dvířek v patě komína a odvezeme.